Tel. 937 411 030 · Fax 937 411 265 · cbrossa@cresidusmaresme.com
Els residus municipals 
El Consorci 
El Centre Integral de Valorització de Residus 
Emissions i Energia 
Premsa 
Contacta 
Perfil del Contractant 
Tràmits i gestions 
Avís legal i política de privacitat 
Millores Planta Recuperació Energètica

Adequació a la Directiva 2000/76/CE 

Amb l'aprovació de la Directiva 2000/76/CE, de 4 de desembre, relativa a la incineració de residus, es fixava en l'àmbit de la Unió Europea els requeriments aplicables a aquesta activitat de gestió de residus. Aquesta Directiva presentava canvis substancials respecte a la regulació anterior, ja que suposava una reducció important dels límits d'emissions a l'atmosfera, així com un control més exhaustiu mitjançant mesures en continu de diverses emissions contemplades en el marc legal anterior com a periòdiques. 

Tot i que la instal·lació complia sobradament l'anterior normativa d'incineració, l'entrada en vigor dels requeriments fixats per la Directiva 2000/76/CE suposava la necessitat de realitzar un plantejament de futur de cara a garantitzar l'adequació al nou marc legal. 

D'aquesta forma, es va sol·licitar l'ajuda del Fons de Cohesió en un projecte conjunt d'adequació de totes les instal·lacions d'incineració de residus catalanes a la Directiva 2000/76/CE. 

Les actuacions realitzades al 2004-2005 amb l'objectiu de garantitzar plenament el compliment de la Directiva 2000/76/CE van ser : 

• Implantació d'un nou sistema per a la reducció dels NOx (òxids de nitrogen) basat en un sistema de reducció selectiva no catalítica (SNCR) amb injecció d'urea a la cambra de combustió. El sistema consisteix en un únic dipòsit d'emmagatzematge d'urea al 45%, un transport fins a la cambra de combustió de cadascuna de les dues línies i una injecció multinivell mitjançant diverses llances injectores en aquells punts de la cambra amb condicions òptimes per a la reacció de reducció. 

• Substitució dels electrofiltres per filtres de mànegues. Es tracta de dos blocs de filtres de mànegues multicompartimentats, per a filtrar amb elevat rendiment els 70.000 Nm3/h per línia de gasos resultants de la combustió. A més a més de l'efecte filtrant, els filtres actuen com a cambra de postreacció per als additius utilizats en la depuració (calç i carbó actiu) en quedar aquests retinguts en les mànegues fins al seu consum. Els filtres incorporen igualment un sistema pneumàtic de recirculació de les cendres per tal d'optimitzar el consum dels additius continguts. 

• Incorporació d'un reactor de contacte. Es tracta d'un reactor de contacte amb calç seca incorporat entre el reactor de neutralització amb lletada de calç i els nous filtres de mànegues. D'aquesta manera, s'aconsegueix l'òptim rendiment en la depuració dels gasos àcids per tal de garantitzar el compliment dels nous límits d'emissions.

• Modificació del sistema d'injecció de carbó actiu i implantació d'una nova sitja d'emmagatzematge de carbó. 

• Implantació de nous sistemes de mesura de les emissions gasoses per xemeneia per a passar a disposar de mesures en continu dels següents contaminants : partícules totals, CO, HCl (com fins llavors); HF, COT, SO2 i NOx (mesures en continu incorporades per la Directiva). 

Arran de les noves infraestructures del nou Centre s’ha treballat en adaptar i millorar diferents aspectes de la Planta de Recuperació Energètica (PRE). Les actuacions realitzades entre 2010 i 2011 han estat:

- Millores del sistema de control de combustió: nou sistema de control de combustió FuzzEvent, instal·lació d'una càmera tèrmica per línia per visualitzar la combustió dintre la graella, instal·lació de dos piròmetres IR per línia que permet l'optimització del procés de la combustió.

- Millores de les calderes: instal·lació d'un nou recobriment refractari de les parets, nou recobriment dels tubs de les calderes amb Inconel 625, nou sistema de neteja dels tubs.

- Millores del sistema de depuració: implantació d’un sistema catalític per a la reducció de l’emissió de NOx (SCR). El sistema SCR es basa en la injecció prèvia d’amoníac (NH3) com a agent reductor sobre el flux de gasos i el seu pas a continuació per un reactor que conté blocs de catalitzador. El seu rendiment oscil·la a prop del 95%. Es manté l’antic equip de sistema no catalític (SNCR) com a redundant per donar suport en situacions d’aturades per manteniment del nou equip.

- Millores del sistema de control d'emissions: instal·lació de nous analitzadors multigas FTIR a la sortida de calderes per línia, instal·lació d'un nou analitzador de mercuri (Hg) per línia, instal·lació de nous analitzadors multigas FT+FID integrat a la sortida de xemeneia per línia.


 

Carrer de la Teixidora, 83, 08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 937 411 030 · Fax 937 411 265
cbrossa@cresidusmaresme.com

[Web creada per Duma Interactiva]