Tel. 937 411 030 · Fax 937 411 265 · cbrossa@cresidusmaresme.com
Els residus municipals 
El Consorci 
El Centre Integral de Valorització de Residus 
Emissions i Energia 
Premsa 
Contacta 
Perfil del Contractant 
Tràmits i gestions 
Avís legal i política de privacitat 
El Nou Centre

Arran del nou model de gestió de residus municipals promogut pel Departament de Medi Ambient i Habitatge a través de l’Agència de Residus de Catalunya, es procedeix a finançar des de la Generalitat de Catalunya una sèrie de noves infraestructures de tractament de residus en el nou àmbit territorial Maresme‑Vallès Oriental.

Entre aquestes noves infraestructures s’inclou una nova planta de RESTA en els terrenys de l’antiga Planta de Reciclatge i Compostatge del Consorci. L’objectiu d’aquesta nova instal·lació és el tractament de 190.000 t/any de fracció RESTA, per tal de recuperar tots els materials aprofitables continguts en la fracció RESTA, i derivar el rebuig combustible d’aquest tractament cap a l’actual Planta Incineradora.

Es preveuen igualment unes actuacions de millores de la Planta Incineradora per tal d’adequar les actuals línies d’incineració al nou rebuig combustible a tractar, tot minimitzant la pèrdua de capacitat mecànica que deriva de l’augment del Poder Calorífic Inferior (PCI) d’aquest rebuig.

Constitueixen les fites del procés administratiu corresponent a les actuacions finançades per l’Agència de Residus de Catalunya i que promou el Consorci, denominades “Concurs de concessió d'obra pública per a l'ampliació, adequació i explotació del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme”, els següents antecedents :

·            El 17 d’octubre de 2005 es va presentar al Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya el Pla d’Acció per a la Gestió de Residus Municipals a Catalunya 2005‑2012.

·            El 29 d’abril de 2006, la Comissió Permanent va aprovar el Conveni Marc per establir les condicions de col·laboració en aplicació del nou model de gestió de residus municipals de les comarques del Maresme i del Vallès Oriental, signat el 25 de maig de 2006 entre l’Agència de Residus de Catalunya, el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

·            El 29 de maig de 2006 el Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya va aprovar la revisió del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001‑2006 (PROGREMIC).

·            El 25 de juliol de 2006 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Contracte‑programa de l’Agència de Residus de Catalunya per al període 2006‑2024, que permet finançar les actuacions del nou model de gestió de residus municipals.

·            El 16 d’octubre de 2006, la Junta General del Consorci va aprovar l’Estudi de Viabilitat relatiu a l’Ampliació, Adequació i Explotació del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme; i el Conveni marc entre l’Agència de Residus de Catalunya i el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme per al finançament de la planta de tractament de Resta del Maresme i les millores a la incineradora de Mataró, signat el 17 d’octubre de 2006.

·            El 8 de novembre de 2006, la Junta General del Consorci va aprovar l’Avantprojecte relatiu a l’Ampliació, Adequació i Explotació del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme.

·            El 12 de desembre de 2006, la Junta General del Consorci va aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques Generals, Prescripcions Tècniques Particulars, Clàusules Econòmico-Administratives Particulars i el Reglament Preliminar d’Explotació, relatius al concurs de concessió d’obra pública per a l’Ampliació, Adequació i Explotació del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme; donant inici a la licitació corresponent.

·            El 30 de gener de 2007, la Junta General del Consorci va aprovar el Plec de Condicions Tècniques Particulars i Condicions Econòmico-Administratives Particulars per a la realització de treballs de Consultoria i Assistència Tècnica en el marc del concurs de concessió d’obra pública per a l’Ampliació, Adequació i Explotació del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme; donant inici a la licitació corresponent.

·            El 18 de maig de 2007, la Junta General del Consorci va adjudicar el concurs de concessió d’obra pública per a l’Ampliació, Adequació i Explotació del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme a les empreses Sufi, Veolia Propreté, Biokraftwerke Fürstenwalde GmbH i Cora Terra en la seva solució Base amb la inclusió d’opcionals. En la mateixa Junta General, es van adjudicar els treballs de Consultoria i Assistència Tècnica en el marc de l’esmentat concurs a l’empresa PAYMACotas SAU.

·            El 29 de juny de 2007 les empreses Sufi, Veolia Propreté, Biokraftwerke Fürstenwalde GmbH i Cora Terra es constitueixen en Unió Temporal d’Empreses amb la denominació UTE TEM (“Tratamientos Ecológicos del Maresme”) mitjançant escriptura notarial.

·            El 29 de juny de 2007 es signa el contracte entre el Consorci i PAYMACotas SAU per a la realització dels treballs de Consultoria i Assistència Tècnica en el marc del concurs de concessió d’obra pública per a l’Ampliació, Adequació i Explotació del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme.

·            El 5 de juliol de 2007 es signa el contracte entre el Consorci i la UTE TEM per a l’Ampliació, Adequació i Explotació del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme.

Després de 3 anys d’obres, es procedeix el 21 de juliol de 2010 a la inauguració del nou Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, el qual sota el lema “Reciclatge i energia” constitueix un centre de referència a nivell europeu, tant en el tractament de residus com en la generació energètica.

Durant el segon semestre de 2010 es procedeix a la posada en marxa en buit de les instal·lacions, mentre que al llarg del primer semestre de 2011 es procedeix a la seva posada en marxa en càrrega.


La capacitat nominal de tractament del Centre és:

INSTAL·LACIÓ

CAPACITAT (tones/any)

Planta de RESTA

190.000

Planta de Recuperació Energètica

140.000

Planta de voluminosos

6.000

Estació de transferència de FORM

30.000

Estació de transferència d'envasos

3.000

Estació de transferència de paper/cartró

17.000

Estació de transferència de vidre

4.000

 

Les dues línies de la Planta de Recuperació Energètica, amb un forn‑caldera per línia tenen una capacitat de càrrega tèrmica individual de 24.000.000 kcal/h. Aquesta càrrega correspon a una capacitat màssica de 8,57 t/h per línia considerant un Poder Calorífic Inferior –PCI‑ del rebuig combustible de 2.800 kcal/kg. 

El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme rep la totalitat dels residus municipals no recollits selectivament (fracció RESTA) que generen els municipis consorciats.

En el Centre es tracten aquests residus prioritzant la valorització material de tots aquells productes reciclables, inclosa la matèria orgànica i optimitzant a continuació la valorització energètica a través de la Planta de Recuperació Energètica i la valorització del biogàs obtingut.

Els residus Voluminosos recollits als municipis consorciats són tractats de forma diferenciada en una instal·lació específica del Centre, seguint la mateixa jerarquia de valorització.

S'admeten i gestionen també una part dels residus industrials assimilables a municipals que es generen a la comarca, els quals són també sotmesos als diferents processos de valorització segons la seva naturalesa.

Igualment, en el marc del projecte del nou Centre, s'amplia el servei de Transferència dels residus procedents de la recollida selectiva a totes les fraccions: FORM (com fins ara), envasos lleugers, vidre i paper/cartró. Així es minimitzen els costos i impactes mediambientals que resultarien de transportar aquestes fraccions als recuperadors/ recicladors finals en petits camions en comptes de fer-ho amb transports de gran tonatge.


  • Mapa interactiu del Centre
  • Carrer de la Teixidora, 83, 08302 Mataró (Barcelona)
    Tel. 937 411 030 · Fax 937 411 265
    cbrossa@cresidusmaresme.com

    [Web creada per Duma Interactiva]