Tel. 937 411 030 · Fax 937 411 265 · cbrossa@cresidusmaresme.com
Els residus municipals 
El Consorci 
El Centre Integral de Valorització de Residus 
Emissions i Energia 
Premsa 
Contacta 
Perfil del Contractant 
Tràmits i gestions 
Avís legal i política de privacitat 
Privacy policy

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679, i segons els articles, 5, 6 i 7, se l’informa que el Responsable del Tractament de les seves dades és:

Raó Social/Nom i Cognoms: CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME, CIF/NIF: P5812001E, Direcció: TEIXIDORA 83, 08302, MATARO, BARCELONA, Telèfon: 937411030, cbrossa@cresidusmaresme.com.

CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME, tracta la informació i les dades personals que ens faciliten les persones, de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb finalitats  determinades, explícites  i legítimes i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats, d’acord amb l’article, 89, apartat, 1; el tractament ulterior de les dades personals amb finalitats d’arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials, les dades seran adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades i si fos necessari, actualitzades.

S’adoptaran totes les mesures raonables per a que es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per a les quals es tracten.

Seran mantingudes de forma que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals, que podran conservar-se durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d’arxiu en interès públic, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el present Reglament, a fi de protegir els drets i llibertats de l’interessat (limitació del termini de conservació), seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

Quan el Responsable del Tractament projecti el tractament ulterior de dades personals per a una finalitat que no sigui aquella per a la qual es van recollir, proporcionarà a l’interessat, amb anterioritat al mencionat tractament ulterior, informació sobre aquesta altra finalitat i qualsevol informació addicional.
 
En el cas que el Responsable del Tractament prevegi la transmissió de les seves dades personals a tercers països haurà de comunicar-ho a l’interessat amb anterioritat.
 
En el cas que el Responsable del Tractament realitzi decisions informatitzades o elabori perfils amb les dades personals, haurà d’informar a l’interessat amb anterioritat.
 
L’interessat té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control.
 
Només es cediran les dades de l’interessat per obligació legal, per al tractament comptable i fiscal, o per motius relacionats amb el servei ofert per l’empresa mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l’Encarregat del Tractament.
 
Per motius relacionats amb la seva situació particular, l’interessat podrà exercir el dret d’oposició,  al tractament de les seves dades pel CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME, excepte motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió (dret a l’oblit), de les seves dades personals quan ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o siguin tractades d’una altra manera.

L’interessat podrà obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixen.

L’interessat podrà sol·licitar la portabilitat de les dades personals que hagi facilitat al Responsable del Tractament, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a altres responsables del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual els hi hagués facilitat, quan hagi donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats, article 6.1.a, article 9.2ª, y article 6.1.b.

L’interessat podrà exercir els drets de: accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat, dirigint-se a:

Delegat de Protecció de Dades: dpd@grupoqualia.net

CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME, TEIXIDORA 83, 08302, MATARO, BARCELONA, cbrossa@cresidusmaresme.com.
Carrer de la Teixidora, 83, 08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 937 411 030 · Fax 937 411 265
cbrossa@cresidusmaresme.com

[Web creada per Duma Interactiva]